บริษัท อุทิศเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์
   โดยผลิตภัณฑ์สามารถนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นใน
   อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การเกษตรและอาหารสัตว์
   แก้วและเซรามิค เครื่องสำอาง เครื่องหนัง ชุบโลหะ
   บำบัดน้ำเสีย ปิโตรเคมีและพลาสติก ยา ยางต่าง ๆ
   เยื่อและกระดาษ สี สีย้อมผ้าและสิ่งทอ เหล็กและโลหะ
   อาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมเคมีทั่วไป

Utids Enterprise Co., Ltd. is a leading chemicals manufacturer.  Our products are serving for many industries like Fertilizer and Feed Additive, Ceramic and Glass, Cosmetic, Leather, Electroplating, Water Treatment, Petrochemical and Plastic, Pharmaceutical, Rubber and Latex, Pulp and Paper, Paint, Dye Stuff, Iron and Metal, Food and Drink and so on.

  
   ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
   อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรฐานที่ใช้ควบคุม
   ภายในบริษัทฯ ในการป้องกันมิให้เกิดมลภาวะต่อ
   สิ่งแวดล้อม...

Utids Enterprise Co., Ltd is doing business activities with honor and following the regulations with environmental friendly.
more >> more >> more >>  

                                                                             Copyright @ 2010 Utids Enterprise Co.,Ltd. All right reserved.